مدارس و حوزه هاي علمیه
(http://1zekr.com منبع)
مدرسه علميه
تلفن
آدرس