نیازمند نقشه ذهنی درس حلقه ثانی هستم .کاش کسی این جزوه را می نوشت:rolleyes: